Jogi nyilatkozat

1. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex,nem áll rendelkezésre.

2.A fogyasztó az eladóval szemben felmerült panaszát szóban, vagy írásban közölheti.

Szóbeli közlés esetén az eladó a panaszt haladéktalanul kivizsgálja.

Írásbeli közlés esetén az eladó a panaszt kivizsgálja, és arról legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol a fogyasztónak.

A weboldal üzemeltetője a felmerült panaszokról, és azok kivizsgálásának eredményéről jegyzőkönyvet készít, amelyet megőriz a Fogyasztóvédelmi Hatóság számára.

A fogyasztó (panaszos) békéltető testülethez fordulhat, ez esetben lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület az illetékes. A békéltető testületek illetékessége a gazdasági kamarák illetékességi területeihez igazodik. A fogyasztó azon kamara mellett működő békéltető testülethez fordulhat panaszával, amelynek illetékességi területén lakik. Nem a bepanaszolt gazdálkodó szervezet székhelye állapítja meg az illetékességet. Kisegítő szabályként a szerződés teljesítésének helye szerinti testület előtt is megindítható az eljárás.

Társaságunk alapvető célja, hogy vásárlóit magas szinten kiszolgálja, az esetlegesen adódó vitákat békés úton a fogyasztók számára megnyugtató módon megállapodással rendezze.

Amennyiben mégis jogvitára kerülne a sor, tájékoztatjuk, hogy a a fogyasztónak lehetősége van a jogviták rendezésére az ún. ODR platformon keresztül. Az ODR link elérhetősége: http://ec.europa.eu/odr.

Tájékoztatjuk, hogy a vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A fogyasztónak lehetősége van békéltető testülethez fordulni, az illetékes békéltető testület neve:

Baranya vármegye: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36, Tel: (+36) 72/507-154, 20/283-3422, E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun vármegye:  6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Tel: (+36) 76/501-525, 501-532, E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés vármegye: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Tel: (+36) 66/324-976, E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Tel: (+36) 46/501-090, E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Budapest: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Tel: (+36) 1/488-2131,E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád-Csanád vármegye: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Tel: (+36) 62/554-250/118,E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér vármegye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Tel: (+36)22/510-310, E-mail: bekeltetes@fmkik.hu.

Győr-Moson-Sopron vármegye:  9021 Győr, Szent István út 10/a. Tel: (+36) 96/520-217, E-mail: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu

Hajdú-Bihar vármegye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Tel: (+36) 52/500-710,52/500-745, E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves vármegye: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint. Tel: (+36) 36/416-660/105 mellék, E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. Tel: (+36) 20/373-2570, E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Komárom-Esztergom vármegye: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Tel: (+36) 34/513-010, E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád vármegye: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14. Tel: (+36) 32/520-860, E-mail: nkik@nkik.hu

Pest vármegye: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2. Tel: (+36) 1/792-7881, E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy vármegye: 7400 Kaposvár, Anna u. 6. Tel: (+36) 82/501-000,501-026, E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Tel: (+36) 42/420-180, E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna vármegye: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Tel: (+36) 74/411-661, E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas vármegye: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Tel: (+36) 94/312-356,506-645, E-mail: bea@vmkik.hu

Veszprém vármegye: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220. Tel: (+36) 88/814-121, E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala vármegye: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Tel: (+36) 92/550-513, E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról


13. Az érintettek jogai és érvényesítésük
14. § 
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél 
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. 

15. § 
(1) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

(2) Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

(3) A (2) bekezdés szerinti adatok adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzésére irányuló - és ennek alapján a tájékoztatási - kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg. 

(4) Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. (5) A (4) bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 

16. § 
(1) Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak a 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. 

(2) A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. 

(3) Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti. 

17. § 
(1) Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. 

(2) A személyes adatot törölni kell, ha 
a) kezelése jogellenes; 
b) az érintett - a 14. § c) pontjában foglaltak szerint - kéri; 
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; 
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; 
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 

(3) A (2) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni. 

(4) Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

(5) Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 

18. § 
(1) A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

(2) Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

19. § 
Az érintettnek a 14-18. §-ban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

 

Dokumentum letöltése PDF verzióban